СЪОБЩЕНИЕ

В сила от 01.01.2024 год. на основание Решение № Ц-29 /22.12.2023 г.  на Комисия за енергийно и водно регулиране се въвеждат нови цени на В и К услуги както следва:

  • Цена за услугата доставяне вода на потребителите – 2,462 лв./ куб. м.
  • Цена за услугата отвеждане на отпадъчни води – 0,651 лв./ куб. м.
  • Цена за услугата пречистване на отпадъчни води битови и приравнени към тях потребители – 1,363 лв./ куб. м.

            Промишлени и други стопански потребители

  • Степен на замърсяване 1 – 1,872 лв./ куб. м.
  • Степен на замърсяване 2 – 2,243 лв./ куб. м.
  • Степен на замърсяване 3 – 2,958 лв./ куб. м.

 

(В цените не е включен ДДС.)

 

..........................................................................................................................................................................