СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми жители и гости на гр. Девин, "Водоснабдяване и Канализация" ЕООД - Смолян Ви уведомява, че инцидента с изпуснатата отпадъчна вода от "Девин" АД в реката, няма нищо общо с питейната вода доставяна във водопроводната мрежа на гр. Девин. Водата за питейно-битови нужди се дезинфекцира ежедневно и е годна за ползване по предназначение.
ОТ РЪКОВОДСТВОТО