СЪОБЩЕНИЕ

"Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Смолян Ви уведомява, че подаваната вода във водопроводната мрежа захранвана от ПСПВ „Хубча“ е с възстановени качества по показателя мътност, отговаря на Наредба №9 от 16 март 2001 г. и може да се използва за питейно-битови нужди.