№ 495 - ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Предмет: "Доставка на нетна активна електрическа енергия на свободен пазар, за нуждите на обекти, присъединени на ниско и средно напрежение, собственост на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД Смолян"

Решение - дата на публикуване 26.07.2019 год.

Обявление - дата на публикуване 26.07.2019 год.

Условия и образци - дата на публикуване 26.07.2019 год.

Образец ЕЕДОП - дата на публикуване 26.07.2019 год.

Справка изразходвани количества ток и обекти - дата на публикуване 26.07.2019 год.

СЪОБЩЕНИЕ : На 19.08.2019 год. от 11.00 часа ще се събере комисията за отваряне на офертите по процедура с предмет:"Доставка на нетна активна електрическа енергия на свободен пазар, за нуждите на обекти, присъединени на ниско и средно напрежение, собственост на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД Смолян", в сградата на "В и К" ЕООД гр. Смолян, на ет. 2 в кабинета на Зам. управителя. - дата на публикуване 14.08.2019 год. 

Протокол 1 - дата на публикуване 26.08.2019 год.

Съобщение за отваряне на ценовите предложения -  дата на публикуване 03.09.2019 год. 

Протокол 2 -  дата на публикуване 16.09.2019 год,

Протокол 3 -  дата на публикуване 16.09.2019 год.

Доклад - дата на публикуване 16.09.2019 год.

Решение -  дата на публикуване 16.09.2019 год. 

Решение 2 - дата на публикуване 22.10.2019 год.

Договор - дата на публикуване 28.11.2019 год.

Техническо предложение - дата на публикуване 28.11.2019 год.

Ценово предложение - дата на публикуване 28.11.2019 год.