№ 515 - ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Предмет: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Доизграждане на третичното пречистване (отстраняване на фосфор) към ПСОВ Смолян” съгласно договорните условия на ФИДИК – жълта книга”

Решение - дата на публикуване 09.09.2019 год.

Обявление - дата на публикуване 09.09.2019 год.

Условия - дата на публикуване 09.09.2019 год.

Образци - дата на публикуване 09.09.2019 год.

Приложение 1 - техническа спецификация - дата на публикуване 09.09.2019 год.

Приложение 2 - договор - дата на публикуване 09.09.2019 год.

Приложение 3 - мотиви по чл.231 ал.5 от ЗОП - дата на публикуване 09.09.2019 год.

Идеен проект - дата на публикуване 09.09.2019 год.

Протокол 1 - дата на публикуване 21.11.2019 год.

Съобщение - дата на публикуване 16.12.2019 год.

Протокол 2 - дата на публикуване 20.12.2019 год.

Протокол 3 - дата на публикуване 20.12.2019 год.

Решение - дата на публикуване 20.12.2019 год.

Договор - дата на публикуване 02.03.2020 год.

Техническо предложение - дата на публикуване 02.03.2020 год.

Ценово предложение - дата на публикуване 02.03.2020 год.

Обявление за възложена поръчка- дата на публикуване 03.03.2020 год.