Събиране на оферти съгл. чл.20 ал.3 т.1 от ЗОП

 Предмет: Хидроизолация по под и стени на стоманобетонови напорни резервоари за питейно водоснабдяване, собственост на "ВиК" ЕООД гр. Смолян

Заповед - дата на публикуване 15.11.2017 год.

Обява - дата на публикуване 15.11.2017 год.

Информация - дата на публикуване 15.11.2017 год.

ЕЕДОП - дата на публикуване 15.11.2017 год.

Условия - дата на публикуване 15.11.2017 год.

Техническо предложение - дата на публикуване 15.11.2017 год.

Ценово предложение - дата на публикуване 15.11.2017 год.

СЪОБЩЕНИЕ: Отварянето на офертите по процедурата ще се осъществи на 24.11.2017 год. в 10,00 часа в кабинета на Зам. уравителя - 2-ри етаж на административната сграда, намираща се на ул.П.Р.Славейков 2 

Протокол от работата на комисията - дата на публикуване 05.12.2017 год.

СЪОБЩЕНИЕ: Отварянето на допълнителната информация към поръчката ще се осъществи на 19.12.2017 год. от 10,00 часа в кабинета на Зам.управителя - 2-ри етаж на административната сграда, намираща се на ул.П.Р.Славейков 2

Решение за прекратяване - дата на публикуване 20.12.2017 год.