Съгласно чл.20 ал.3 от ЗОП

 Пртедмет: Доставка за нуждите на "ВиК" ЕООД гр.Смолян на система за обследване и заснемане на подземни трасета с GPS функция"

Заповед - дата на публикуване 30.11.2017 год.

Обява - дата на публикуване - 30.11.2017 год.

Информация - дата на публикуване 30.11.2017 год.

Условия - дата на публикуване 30.11.2017 год.

Техническо предложение - дата на публикуване 30.11.2017 год.

Ценово предложение - дата на публикуване 30.11.2017 год.

ЕЕДОП - дата на публикуване 30.11.2017 год.

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на оферти

Отварянето на офертите ще се извърши на 11.12.2017 год. от 10.00 часа в административната сграда на "ВиК" ЕООД гр.Смолян, намираща се на ул.П.Р.Славейков 2, втори етаж в кабинета на Зам.управителя.

Протокол - дата на публикуване 14.12.2017 год.

Решение - дата на публикуване 14.12.2017 год.

Договор - дата на публикуване 02.01.2018 год.