Събиране на оферти съгласно чл.20 ал.3 от ЗОП

 Предмет: "Доставка на работно облекло, специално работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на  "ВиК" ЕООД гр.Смолян"

Заповед - дата на публикуване 22.03.2018 год.

Обява - дата на публикуване 22.03.2018 год.

Информация - дата на публикуване 22.03.2018 год.

Условия и образци - дата на публикуване 22.03.2018 год.

Техническо задание - дата на публикуване 22.03.2018 год.

Заповед за удължаване срока - дата на публикуване 30.03.2018 год.

Информация -дата на публикуване 30.03.2018 год. 

Протокол - дата на публикуване 24.04.2018 год.

Протокол 2 - дата на публикуване 15.05.2018 год.

Решение - дата на публикуване 16.05.2018 год.

Договор - дата на публикуване 25.06.2018 год.