Чл.20 ал.3 от ЗОП

  Предмет: "Хидроизолация по под и стени на стоманобетонови напорни резервоари за питейно водоснабдяване, собственост на  "Водоснабдяване и канализация"  ЕООД гр.Смолян"

Заповед - дата на публикуване 30.05.2018 год.

Обява - дата на публикуване 30.05.2018 год.

Информация - дата на публикуване 30.05.2018 год.

Условия и образци - дата на публикуване 30.05.2018 год.

Техническа спецификация - дата на публикуване 30.05.2018 год.

Техническо предложение - дата на публикуване 30.05.2018 год.

Ценово предложение - дата на публикуване 30.05.2018 год.

Протокол - дата на публикуване 25.06.2018 год.

Протокол 2 - дата на публикуване 18.07.2018 год.

Решение - дата на публикуване 19.07.2018 год.

Договор - дата на публикуване 21.08.2018 год.

Приложение 1 и Приложение 2 - дата на публикуване 21.08.2018 год.