Събиране на оферти с обява чл.20, ал.3 от ЗОП

 Предмет: "Надграждане на система за дистанционен мониторинг на водни количества и налягания на вход населени места и други водоснабдителни зони на територията на "ВиК" ЕООД Смолян, включваща измерване на 45 точки"

Заповед - дата на публикуване 08.06.2018 год.

Обява - дата на публикуване 08.06.2018 год.

Информация - дата на публикуване 08.06.2018 год.

Условия и образци - дата на публикуване 08.06.2018 год.

Техническо задание - дата на публикуване 08.06.2018 год.

Разяснение 1 - дата на публикуване 13.06.2018 год. 

 Заповед удължаване - дата на публикуване 18.06.2018 год. след 17,00 часа 

Информация - дата на публикуване 18.06.2018 год. след 17,00 часа 

Протокол - дата на публикуване 26.06.2018 год.

Решение -  дата на публикуване 27.06.2018 год. 

Договор - дата на публикуване 25.07.2018 год.