Открита процедура

 Предмет: "Оценка за съответствие на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор за обекти, включени в проект „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“ по пет обособени позиции:

Обособена позиция № 1 „Оценка за съответствие на работен инвестиционен проект и упражняване на строителен надзор по време на строителството на  обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешната ВиК мрежа на гр. Смолян (по идеен проект), включен в проект „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян

Обособена позиция № 2 „Упражняване на строителен надзор по време на строителството на обект „Изграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа на гр. Смолян (по работен проект)“,  включен в проект „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян

Обособена позиция № 3 „Оценка за съответствие на работен инвестиционен проект и упражняване на строителен надзор по време на строителството на  обект „Доизграждане на третичното пречистване (отстраняване на фосфор) към ПСОВ Смолян”, включен в проект „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян

Обособена позиция № 4 „Предварителна оценка за съответствие по реда на чл. 142, ал. 2 от ЗУТ на идейни инвестиционни проекти за обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешната ВиК мрежа на гр. Смолян (по идеен проект) и  за обект „Доизграждане на третичното пречистване (отстраняване на фосфор) към ПСОВ Смолян”, включени в проект „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян

Обособена позиция № 5 „Оценка за съответствие на работен инвестиционен проект за обект „Изграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа на гр. Смолян“,  включен в проект „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян

Решение - дата на публикуване 16.08.2018 год.

Обявление - дата на публикуване 16.08.2018 год.

ЕЕДОП - дата на публикуване 16.08.2018 год.

Условия - дата на публикуване 16.08.2018 год.

Образци - дата на публикуване 16.08.2018 год.

Техническа спесификация по позиция № 1 - дата на публикуване 16.08.2018 год.

Техническа спесификация по позиция № 2 - дата на публикуване 16.08.2018 год.

Техническа спесификация по позиция № 3 - дата на публикуване 16.08.2018 год.

Образец на проекто-договор по позиция № 1 и № 3 - дата на публикуване 16.08.2018 год.

Образец на проекто-договор по позиция № 2 - дата на публикуване 16.08.2018 год.

Решение за промяна - дата на публикуване 03.09.2018 год.

Изменена документация - дата на публикуване 03.09.2018 год.

Изменено приложение № 2.1 Проекто-договор - дата на публикуване 03.09.2018 год.

Изменено приложение № 2.2 Проекто-договор - дата на публикуване 03.09.2018 год.

Решение за прекратяване - дата на публикуване 14.09.2018 год.

Информация към АОП - дата на публикуване 27.09.2018 год.