Публично състезание

  

Предмет:  Осъществяване на дейности по информация, комуникация и визуализация по проект „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“ по две обособени позиции

Обособена позиция 1: „Организиране на публични събития, провеждане на информационни мероприятия, създаване и разполагане на реклама“

Обособена позиция 2: „Дизайн, изработка и доставка на рекламни печатни материали“

Решение - дата на публикуване 17.08.2018 год.

Обявление - дата на публикуване 17.08.2018 год.

ЕЕДОП - дата на публикуване 17.08.2018 год.

Условия - дата на публикуване 17.08.2018 год.

Образци - дата на публикуване 17.08.2018 год.

Техническа спесификация  - дата на публикуване 17.08.2018 год.

Образец на проекто-договор  - дата на публикуване 17.08.2018 год.

Единен наръчник - дата на публикуване 17.08.2018 год.

Разяснение 1 - дата на публикуване 24.08.2018 год.

Разяснение 2 - дата на публикуване 24.08.2018 год

Разяснение 3 - дата на публикуване 27.08.2018 год. 

Протокол - дата на публикуване 21.09.2018 год.

Протокол 2 - дата на публикуване 16.11.2018 год.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е :   На 20.12.2018 год. от 1400 часа ще бъдат отворени ценовите предложения по двете позиции в сградата на  "В и К"  ЕООД  гр.Смолян, намираща се на адрес  -    гр.Смолян, ул.П.Р.Славейков 2,  втори етаж  в кабинета  на Управителя.  - дата на публикуване 12.12.2018 год.

Протокол 3 - дата на публикуване 07.01.2019 год.

Протокол 4 - дата на публикуване 25.03.2019 год.

Решение за прекратяване - дата на публикуване 25.03.2019 год.