№ 420 - Открита процедура

 ПредметИзпълнение на строително – монтажни работи на обект: „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“ съгласно договорните условия на ФИДИК – червена книга“ 

Решение - дата на публикуване 21.11.2018 год.

Обявление - дата на публикуване 21.11.2018 год.

Условия  -дата на публикуване 21.11.2018 год.

Техническа спецификация - дата на публикуване 21.11.2018 год.

Образци - дата на публикуване 21.11.2018 год.

Проект част 1 и Проект част 2 - дата на публикуване 21.11.2018 год.

 ЗAБЕЛЕЖКА: Файловете са архивирани с WinRAR 5.60 beta1 (32-bit)

Решение за изменение - дата на публикуване 10.12.2018 год.

Изменени документи 

КСС 1  - дата на публикуване 10.12.2018 год. 

КСС 2 - дата на публикуване 10.12.2018 год.

Техническа спецификация  - дата на публикуване 10.12.2018 год.

Договор строителство  - дата на публикуване 10.12.2018 год.

Документация променена  - дата на публикуване 10.12.2018 год.

ЗАБЕЛЕЖКА: Документите, които не са променени, се запазват и се използват от участниците така, както са публикувани първоначално.

Съобщение за спиране на процедурата - дата на публикуване 19.12.2018 год.

Информация по производство - дата на публикуване 16.01.2019 год. 

Съобщение:

Пуснато е за публикуване в РОП и официален вестник на ЕС Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация за удължаване срока за получаване на оферти.     -   дата на публикуване 11.03.2019 год.

Решение за прекратяване на поръчка - дата на публикуване 14.03.2019 год.

Обявление за прекратяване - дата на публикуване 03.04.2019 год.