№ 465 - ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

 Предмет: „Осъществяване на дейности по информация, комуникация и визуализация по проект „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“ по две обособени позиции

Обособена позиция 1: „Организиране на публични събития, провеждане на информационни мероприятия, създаване и разполагане на реклама“

Обособена позиция 2: „Дизайн, изработка и доставка на рекламни печатни материали“

Решение - дата на публикуване 17.04.2019 год.

Обявление - дата на публикуване 17.04.2019 год.

Условия - дата на публикуване 17.04.2019 год.

Образци - дата на публикуване 17.04.2019 год.

Техническа спецификация - дата на публикуване 17.04.2019 год.

Образец на проекто-договор - дата на публикуване 17.04.2019 год.

Единен наръчник - дата на публикуване 17.04.2019 год.

Протокол 1 - дата на публикуване 15.07.2019 год.

Съобщение - дата на публикуване 22.11.2019 год.

Протокол 2 - дата на публикуване 11.12.2019 год.

Протокол 3 - дата на публикуване 11.12.2019 год.

Протокол 4 - дата на публикуване 11.12.2019 год.

Решение - дата на публикуване 11.12.2019 год.

Договор Обособена позиция № 1 - дата на публикуване 03.02.2020 год.

Техническо предложение Обособена позиция № 1 - дата на публикуване 03.02.2020 год.

Ценово предложение Обособена позиция № 1 - дата на публикуване 03.02„2020 год.

Договор Обособена позиция №2 - дата на публикуване 03.02.2020 год.

Техническо преложение Обособена позиция № 2- дата на публикуване 03.02.2020 год.

Ценово предложение Обособена позиция № 2- дата на публикуване 03.02.2020 год.

Обявление за възложена поръчка - дата на публикуване 03.02.2020 год.