ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ВОДИ

 „ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА  ИЗПИТВАНЕ НА ВОДИ“

ПРИ „ ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ „ ЕООД ГР. СМОЛЯН

„Централна лаборатория за  изпитване на води“ е независимо структурно звено в структурата  на „Водоснабдяване и канализация„ ЕООД гр. Смолян. Юридическата отговорност се носи от „Водоснабдяване и канализация„ ЕООД. Лабораторията притежава сертификат за акредитация съгласно БДС ЕN ISO/IEC 17025:2018 за лаборатория за изпитване издаден  от ИА  БСА с  рег. № 151  ЛИ/ 22.12.2021 г., валиден до 22.12.2025 г.  и Заповед за акредитация  № А 826 /22.12.2021 г. на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“.

ЗАПОВЕД ЗА АКРЕДИТАЦИЯ

ЦЛИВ се състои от два офиса:

  • Офис 1: „Питейни води“ с адрес: 4700, обл. Смолян, гр. Смолян, ул.„Петко Рачев Славейков“ №2
  • Офис 2: „Отпадъчни  води“ с адрес: 4724 , област Смолян, община Смолян, с.Влахово, местност „Клокотник“, ГПСОВ „Смолян“.

Тел. за контакти- централа : 0301/62598

Ръководител лаборатория : 0877380030 / инж. Пенка Христова /

 e-mail: vik_sm_lab@abv.bg

              Лабораторията декларира съответствие с БДС ЕN ISO/IEC 17025:2018 само за документираният обхват на лабораторни дейности, включен в СпК 5.3-1 Обхват на лабораторните дейности.

СПК 5.3-1 ОБХВАТ НА ЛАБОРАТОРНИТЕ ДЕЙНОСТИ

              Офис  1: „Питейни води„ извършва вземане на проби, физикохимичен анализ и микробиологичен анализ на води за:

  • Наблюдение на качеството на питейната вода, доставяна от Дружеството на потребителите, съгласно изискванията на Наредба № 9/16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови нужди.
  • Мониторинг на водоизточниците , експлоатирани от „В и К“ - ЕООД - Смолян, съгласно издадените разрешителни от МОСВ.
  • Наблюдение на качеството на водата след отстраняването на аварии и приключване на ремонти на водоснабдителната система.

            Офис 2: „Отпадъчни води“ извършва вземане на проби и физикохимичен анализ на отпадъчните води за:

  • Наблюдение качеството на отпадъчните води, съгласно индивидуалните разрешителни за заустване на пречиствателните    станции   за   отпадъчни  води, експлоатирани   от „В и К„ - ЕООД гр.Смолян.
  • Мониторинг на производствените отпадъчни води, зауствани в канализациите, съгласно Наредба №7/14.11.2000 г.  за условията и реда за заустване на производствените отпадъчни води в канализационните системи на населените места.

ЦЛИВ извършва услуги по вземане на проби и изпитване на води по методи от обхвата на акредитация и за външни клиенти  след сключване на Договор  или подаване на Заявление за възлагане на лабораторна услуга и заплащане на извършените услуги по утвърден Ценоразпис от управителят на дружеството. Пробата може да бъде предоставена от клиента, като това се упоменава в заявлението.

ЦЕНОРАЗПИС

ФК 7.1-1 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ЛАБОРАТОРНИ УСЛУГИ

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ВЗЕМАНE НА ПРОБА Офис 1

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ВЗЕМАНE НА ПРОБА Офис 2

Лабораторията документира процеса за регистриране, анализиране и обработване на жалби, когато жалбата се отнася до лабораторните дейности, за които тя е отговорна. Лабораторията носи отговорност за всички решения на всяко ниво от процеса за обработване на жалби.

ОПК 7.9-1 ЖАЛБИ

В случай, че пробовземането е извършено лично от клиента, ЦЛИВ не носи отговорност за представителността на изпитваната проба и надеждността на резултата от изпитване. ЦЛИВ препоръчва вземането на проба да се извършва от квалифициран пробовземач, служител на лабораторията.

ФК 7.1-5 ЛИСТ ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА С КЛИЕНТ

ФК 4.1-1 ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗПРИСТРАСТНОСТ И СПАЗВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА БДС EN ISO/IEC 17025:2018

ФК 8.2-1  ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВОТО