Стратегия за опазване на околната среда

Цялостната стратегия на дружеството се основава на приоритетите, посочени в Националната стратегия за развитие на водния сектор. Тя се базира на законовите изисквания и нормативни разпоредби за дългосрочните нива на качествените показатели за осигуряване на високи стандарти на водните услуги при ефикасно използване на ресурсите. Обхваща приоритетите на Националната стратегия по околна среда за България 2005 - 2014 г, в която дългосрочната цел е:

Подобряване на качеството на живот на населението в страната чрез осигуряване на здравословна и благоприятна среда и запазване на богатото природно наследство на основата на устойчиво управление на околната среда.

Визията на "ВиК" - ЕООД Смолян по околна среда се основава на тази стратегия и гласи:

Да осигуряваме висок стандарт на водоснабдителните и канализационни услуги на клиентите по начин, който позволява социално и икономическо развитие, като същевременно опазва природните ресурси.

Нашето дружество работи в тясно сътрудничество с басейновите дирекции на МОСВ, Регионална инспекция по околна среда и водите (РИОСВ) - Смолян. Това сътрудничество е в няколко направления при поддържане и управление на водоизточниците и за професионални институции в сектора на водите и опазването на околната среда.

Екологичната политика на "ВиК" - ЕООД описва целите на дружеството с оглед на постигане на екологичната визия и ангажираност съобразена с нуждите на всички заинтересовани лица.

"ВиК" - ЕООД Смолян спазва всички законови разпоредби на страната. Това включва и изискванията към българското законодателство, наложени и от законодателството на Европейския съюз. Екологичната политика на ЕС цели постигане на устойчивост чрез включване опазването на околната среда в политиките на ЕС чрез превантивни мерки на принципа "замърсителят плаща", борба със замърсяване на околната среда при източника и споделена отговорност.

ОТПАДЪЧНИ ВОДИ 

На територията на област Смолян, от „ВиК“ ЕООД гр. Смолян към настоящия момент се стопанисват  шест  Пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ).

До 2007 год. единствено в К.К. Пампорово е въведена в  експлоатация ПСОВ „Пампорово“, която пречиства отпадъчните води на курортния комплекс. Станцията е построена през 1984 год. по полска технология. Пречистването е двустъпално - механично и биологично стъпало. Пречистените води се заустват в Бобово дере - поречие на р. Чепеларска. Технологичният процес на вход и изход се следи от лаборатория към пречиствателната станция, а мониторингът, съгласно разрешителното за заустване, се извършва от „Централна лаборатория за  изпитване на води“  – офис 2 „Отпадъчни води“ и се контролира  от РИОСВ - Смолян.

Съгласно Директива 91 / 271 на ЕС за населени места над 2000 еквивалент жители е необходимо да се пречистват отпадъчните води, като се изградят пречиствателни станции за отпадъчни води. Поради тази причина в градовете Мадан, Златоград, Рудозем  и село Борино са изградени пречиствателни станции. Технологичният процес на вход и изход на ПСОВ Мадан, Златоград и Рудозем   се следи от лаборатории към пречиствателните станции. Тяхната схема е двустъпална - механично и биологично стъпало. В механичното се отделят едрите частици и мазнините, а в биологичното, чрез микроорганизми, се извършва превръщането на органичната материя в неорганична. Пречистената вода се зауства съгласно издадените разрешителни в повърхностни водни обекти.

Необходимостта от пречистването на отпадъчните води се обуславя от факта, че те играят ключова роля в опазването на повърхностните води от замърсяване. Без предварително пречистване на отпадъчните води реките, в които те се заустват, могат да бъдат сериозно замърсени. Отпадъчните води са богати на органични вещества и когато се смесят с водния поток, започват да протичат естествени химични и биологични процеси на разграждане на органичните вещества. За тези реакции е необходим кислород и те изразходват наличните количества кислород във водния поток. Това намалява наличието му във водата, което оказва неблагоприятно въздействие върху животинския и растителния свят във водния басейн. Чрез пречистването на отпадъчните води се отстраняват много неразтворени органични и неорганични вещества, преди водата да се смеси с водния поток. По този начин се ограничава изчерпването на кислород в съответния воден басейн и се поддържа естественото му състояние.

От декември 2009 г. функционира и ПСОВ "Смолян", която се експлоатира от "ВиК" ЕООД - Смолян, като се пречистват отпадъчните води на гр. Смолян и курортно ядро "Райковски ливади". Станцията е проектирана за 55 хил. екв. жители. Водните количества за денонощие са около 1400 куб. м./час. На територията на пречиствателната станция е разположен и Офис  2: „Отпадъчни води“ на „Централна лаборатория за  изпитване на води“. В обхвата на акредитация е   вземането на проби и физикохимичен анализ на отпадъчните води за:

• Наблюдение качеството на отпадъчните води, съгласно индивидуалните разрешителни за заустване,  по утвърдена от управителя на дружеството Програма за мониторинг на отпадъчните води, генерирани от ПСОВ, намиращи се на територията  на област Смолян, стопанисвани  от „ВИК” ЕООД  гр. Смолян. За  2023 г.  програмата е изпълнена съгласно зададените срокове, не са констатирани отклонения в емисионните норми.

• Мониторинг на производствените отпадъчни води, зауствани в канализациите, съгласно Наредба №7 / 14.11.2000г.  за условията и реда за заустване на производствените отпадъчни води в канализационните системи на населените места. Осъществява се съгласно план-график за извършване на емисионен контрол  изготвен от отдел ПТО, като пробовземането и анализирането на проби се извършва регулярно и за 2023г. е изпълнен на 100% по отношение на обектите, за които има издадени разрешителни за заустване.

В обхвата на акредитация влизат следните показатели за изпитване на отпадъчни води: активна реакция,  химична потребност от кислород, разтворен кислород, биохимична потребност от кислород, цинк, олово, общ фосфор, общ азот , неразтворени вещества, никел.

За 2023г. общият брой изпитани проби в офис 2 „Отпадъчни води“ е 123 броя, като не са установявани проби неотговарящи на условията на разрешителните за заустване на пречистените отпадъчни води.