Стратегия за опазване на околната среда

Цялостната стратегия на дружеството се основава на приоритетите, посочени в Националната стратегия за развитие на водния сектор. Тя се базира на законовите изисквания и нормативни разпоредби за дългосрочните нива на качествените показатели за осигуряване на високи стандарти на водните услуги при ефикасно използване на ресурсите. Обхваща приоритетите на Националната стратегия по околна среда за България 2005 - 2014 г, в която дългосрочната цел е:

Подобряване на качеството на живот на населението в страната чрез осигуряване на здравословна и благоприятна среда и запазване на богатото природно наследство на основата на устойчиво управление на околната среда.

Визията на "ВиК" - ЕООД Смолян по околна среда се основава на тази стратегия и гласи:

Да осигуряваме висок стандарт на водоснабдителните и канализационни услуги на клиентите по начин, който позволява социално и икономическо развитие, като същевременно опазва природните ресурси.

Нашето дружество работи в тясно сътрудничество с басейновите дирекции на МОСВ, Регионална инспекция по околна среда и водите (РИОСВ) - Смолян. Това сътрудничество е в няколко направления при поддържане и управление на водоизточниците и за професионални институции в сектора на водите и опазването на околната среда.

Екологичната политика на "ВиК" - ЕООД описва целите на дружеството с оглед на постигане на екологичната визия и ангажираност съобразена с нуждите на всички заинтересовани лица.

"ВиК" - ЕООД Смолян спазва всички законови разпоредби на страната. Това включва и изискванията към българското законодателство, наложени и от законодателството на Европейския съюз. Екологичната политика на ЕС цели постигане на устойчивост чрез включване опазването на околната среда в политиките на ЕС чрез превантивни мерки на принципа "замърсителят плаща", борба със замърсяване на околната среда при източника и споделена отговорност.