Документи и сертификати

Нормативна база

 1. Закон за водите (637 KB)
 2. Закон за държавната собственост (190 KB)
 3. ЗУТ (869 KB)
 4. Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги (214 KB)
 5. Наредба за регулиране на цените на  водоснабдителните и канализационните услуги, приета с ПМС № 8 от 18.01.2016 г., обн., ДВ, бр. 6 от 22.01.2016 г., в сила от 22.01.2016 г. - 1.53MB 
 6. Наредба за регулиране на качеството на водоснабдителните  и канализационните услуги, приета с ПМС № 8 от 18.01.2016 г., обн., ДВ, бр. 6 от 22.01.2016 г., в сила от 22.01.2016 г. - 319.9KB
 7. Наредба № 2 от 22 март 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителните системи (618 KB)
 8. Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и ползване на водоснабдителните и канализационни системи (224 KB)
 9. Наредба № 4 от 17.06.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации (508 KB)
 10. Наредба № 7 за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места (50 KB)
 11. ОБЩИ УСЛОВИЯ за предоставяне на В и К услуги на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ от В и К ОПЕРАТОР               с Решение на ДКЕВР № ОУ-026 от 09.06.2006 г.
 12. ОБЩИ УСЛОВИЯ за предоставяне на В и К услуги на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ от В и К ОПЕРАТОР               с Решение на ДКЕВР № ОУ-09 от 11.08.2014 г.
 13. Вътрешни правила за планиране, възлагане и мониторинг на обществените поръчки във "Водоснабдяване и канализация" ЕООД Смолян
 14. Вътрешни правила за поддържане на профила на купувача на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД гр.Смолян
 15. Вътрешни правила за корупция
 16. Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020 г."
 17. Политика за оповестяване на информация
 18. НАРЕДБА №9 от 16.03.2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели изм. и доп., бр. 43 от 16.05.2023 г.

            Дружеството е титуляр на сертификати за управление на качество ISO 9001:2015, околна среда ISO 14001:2015, здравословни и безопасни условия на труд БДС  ISO 450001:2018

 Удостоверение № I 014348  с протокол № 0041/05.04.2008   на ЦПРС/Камара на строителите в България може да бъде свалено от тук.

Удостоверение № II 003963  с протокол № 0041/05.04.2008  на ЦПРС/Камара на строителите в България може да бъде свалено от тук.

Удостоверение № IV 007017 с протокол № 0041/05.04.2008  на ЦПРС/Камара на строителите в България може да бъде свалено от тук.

Удостоверение № V 010089 с протокол № 0041/05.04.2008  на ЦПРС/Камара на строителите в България може да бъде свалено от тук.