Измерване и отчитане на потребената вода

Разходът на питейна вода за всеки имот се измерва чрез измервателен уред - водомер. Водомерите трябва да са изправни и пломбирани. Имотите, които се водоснабдяват, най-общо се разделят на два вида:

 • Индивидуални
 • Сгради - етажна собственост


При индивидуалните имоти (къщи, обществени сгради, търговски помещения и стопански предприятия), ползващи вода за технологични нужди, водата се измерва само с един водомер, монтиран на свързващото водопроводно отклонение. Арматурният възел се монтира в шахта, разположена на максимално разстояние 2 метра от дворищната регулационна линия или в лесно достъпно затворено помещение, когато сградата отстои на не повече от 5 м. от уличната регулационна линия.

За собственици на имоти извън строителните граници на населените места, обособени като вилни зони или земеделски имоти, измерването се извършва чрез един общ водомер, монтиран в мястото на водовземането от водоснабдителната система.

При сградите етажна собственост има два вида водомери:

 • Общ (централен водомер), които измерва цялото подадено количество вода в сградата. Поддръжката е задължение на фирмата ни и ремонтът е за наша сметка. Стремежът на фирмата е водомерът да се поддържа в добро състояние, което да гарантира точно отчитане на използваната вода. Общият водомер дава възможност да се контролират и откриват навреме нарушения или технически неизправности по вътрешно-сградната водопроводна мрежа.
 • Индивидуални (контролни) водомери. Монтират се в апартаменти, магазини или офиси, които са части от етажната собственост. С тях се измерва консумацията на студена вода. Водомерите са собственост на абонатите и тяхно задължение е да ги доставят и монтират. Отговорността по поддръжката, проверката и ремонта на тези водомери е на абоната.

 

ОТЧИТАНЕ НА ВОДОМЕРИ
Водомерите се отчитат от служители на фирмата "ВиК"- инкасатори . Въпреки, че наредбата позволява период на отчитане на 3 (три) месеца, за улеснение на нашите абонати водомерите се отчитат всеки месец. Срещу цифрата на отчетеното показание изискваме подпис на абоната и по този начин го информираме за направения от него разход.

При всички жилища тип комунален (блокове, кооперации), които съставляват 80% от абонатите ни, водомерите са монтирани на недостъпни за пряк достъп помещения - бани, тоалетни или кухни.

Изпълнението на служебните задължения по потношение на отчитане на водомерите е свързано с посещаването на домовете на гражданите. Всеки абонат, откривайки партида за апартаментните водомери, поема и задължението да осигурява на легитимираните от предприятие "ВиК" длъжностни лица свободен достъп за отчитане, проверка и евентуално прекъсване на водомерите.
При невъзможност да се осигури достъп за отчет на контролните (апартаментни водомери), на тел: 0301 6 25 53, може да съобщите числата, отчетени от Вас или да уговорите удобен час и ден за отчитане.

При невъзможност да се изпълнят горните условия, максимум до два отчетни периода се начислява служебна консумация.

Възможностите за отчитане на водомерите при етажната собственост са следните:

 • Служител на "ВиК", отчита централния и апартаментните водомери, като разликата, оставаща на централния водомер, се разпределя пропорционално на индивидуалната консумация.
 • Служител на "ВиК", отчита централния и апартаментните водомери, като разликата, оставаща на централния водомер, се разпределя по приет от общото събрание на входа начин.

 

Къде да се търсят причините в големите разлики, оставащи към централния водомер:

 • Лошо състояние на вътрешната инсталация;
 • Нерегламентирани преустройства на вътрешно-сградната инсталация и включване на ползватели без контролен водомер;
 • Липса на пломби на холендрите на водомерите;
 • Неизвършени профилактични проверки в регламентираните срокове.


За да Ви се открие партида за водата на определен адрес е необходимо да попълните заявлие(образец) в отдел Продажби и работа с клиенти и да заплатите съответната такса. След това на място ще Ви посети водпроводчик, който ще провери монтажа на водомера и ще го пломбира с пломби на "ВиК". Такава е процедурата по откриване на партида и узаконяване на водомер.


Проверка на водомерите

Когато абонатът се съмнява в изправността на водомера, има право да поиска от съответно лицензирано лице извършване на проверка за точност. При установяване на грешки между отчитането и действителната консумация, разходите по проверката са за сметка на абоната, когато са по-малки от 3%.

Съгласно българските стандарти, точността на индивидуалните водомери с дебит под 10м3 се проверява на всеки 5 години, а на тези с дебит по-голям от 10м3 - на две години. Нашата водомерно-изпитателна станция в град Смолян, и лицензираните представители на Комитета по метрология и стандартизация извършват проверките както на общите водомери, така и на индивидуалните. За проверка на индивидуалните водомери можете да се обръщате и към други оторизирани фирми.

Състоянието на водомерите се следи от инкасаторите, които дават информация за повредените водомери при минаване за отчет по месечния график. Ако абонатът прецени, че водомерът е повреден, може сам да се обади на тел.:0301 6 45 14, откъдето ще информира съответното звено, за да бъде проверен. За индивидуалните водомери проверката се заплаща.

Внимание клиенти! Водомерът може да се сваля за ремонт само от служител на "ВиК", който изготвя протокол за демонтаж с данните за фабричния номер на водомера, както и показанията му. Протоколът се прави в два екземпляра и се подписва от абоната и представителя на "ВиК" . След всяка проверка, ремонт (демонтаж и монтаж) на арматури и водомери, се пломбира холендера на арматурно-водомерния възел от представители на "ВиК" . Всякакви манипулации, извършени без знанието на "ВиК", се смятат за нарушение.

 

МОДЕЛИ ВОДОМЕРИ:

 

Черните цифри показват кубическите метри, а червените - литрите. Стрелката показва милилитрите. На илюстрацията показанието е: 627 м3, 156 литра и 500 милилитра. При съставянето на сметката Ви се използват само изразходваните кубически метри.
Черните стрелки показват кубическите метри, а червените - литрите. На илюстрацията показанията са: 5835 м3 и 609 литра. При съставянето на сметката Ви се използват само изразходваните кубически метри.
Цифрите показват кубическите метри, а стрелките - литрите. Показанията на илюстрацията са: 15738 м3 и 36 литра. При съставянето на сметката Ви се използват само изразходваните кубически метри.
Цифрите показват кубическите метри - въпреки че последната цифра е червена и по-голяма, а стрелките показват литрите. На илюстрацията показанията са: 15738 м3 и 36 литра. При съставянето на сметката Ви се използват само изразходваните кубически метри.

 


Преустановяване или прекратяване доставянето на питейна вода:

След предварително писмено уведомяване на потребителя, връчено по реда на чл.66 В и К операторът може да прекъсне или преустанови извършването на В и К услуги при неплащане на дължими суми на основание чл.90 от Закона за задълженията и договорите.

Относно начисляване на лихви при неспазване на сроковете за плащане на изразходваното количество вода и заплащането:
Начисляването на лихви при неспазване на сроковете за плащане на изразходваното количество вода се извършва съгласно Чл. 40. (1) от НАРЕДБА № 4 от 14 септември 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи (Обн., ДВ, бр. 88 от 2004 г.; попр., бр. 93 от 2004 г.): Чл. 40. (1) Услугите ВиК се заплащат по цени, определени по реда на чл. 31. При неспазване на сроковете за плащане на изразходваното количество вода, определени в общите условия и договорите, се заплаща законна лихва по реда на чл. 86, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) и съгласно чл. 42. от общите условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК оператор гр.Смолян: Чл. 42. При неизпълнение в срок на задължението си за заплащане на ползваните услуги, потребителят дължи на ВиК оператора обезщетение в размер на законната лихва(ОЛП + 10 пункта), съгласно чл. 86, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите, считано от първия ден след настъпване на падежа до деня на постъпване на дължимата сума по сметка на ВиК оператора.

Споразумение за разсрочено плащане:
Когато не сте в състояние в кратки срокове да погасите своите задължения изцяло или на частични вноски, "В и К"ЕООД-Смолян,предлага възможност да сключите с дружеството споразумение за разсрочено плащане. По този начин заявявате желанието си да изплатите сметките си и фирмата няма да предприема към вас действия по събиране на дълга. При договарянето на условията на споразумението се прилага индивидуален подход към всеки клиент. В зависимост от възможностите за плащане се определят срокът за погасяване на дълга и размерът на месечните вноски.

Условия на споразумението:

 • При открита индивидуална партида, споразумение се сключва от титуляра на партидата или упълномощено от него лице. При дълг по партидата на общ водомер, то се сключва от упълномощено от етажната собственост лице. Упълномощаването се удостоверява със съответния документ;
 • Споразумение се сключва за дълг, натрупан за период, по-голям от пет месеца;
 • Установената практика е изплащането на дълга да се разсрочи до шест месеца, като първоначалната вноска по него за частни лица е 30%, а за фирми - 50% от дължимата сума;
 • След сключване на споразумението не се начисляват лихви по дълга, при условие че вноските се плащат в предвидените срокове;
 • Текущите сметки се плащат успоредно с вноските по разсроченото задължение.

Сключване на споразумението:
Обърнете се към "ВиК" ЕООД - Смолян отдел работа с клиенти, за да сключите споразумение за разсрочено плащане.