1.Какво представлява допълнително начислената консумация от главен водомер, добавена към консумацията по индивидуалния водомер?

Допълнително начислената консумация е пропорционално разпределено количество вода, останало като разлика след приспадането на сумата на консумациите по спомагателните водомери от отчетената консумация на главен водомер.


2. Какво представлява коефициентът на пропорционалност и защо е различен всеки месец?

Коефициентът на пропорционалност се изчислява по следния начин:

 • Сумират се отчетените по индивидуалните водомери количества вода, както и служебно начислените и тези по повреден водомер.
 • Полученото по т.2.1. количество се изважда от преминалото през общия водомер количество вода за същия период.
 • Получената по т.2.2. коефициент се умножава консумацията по индивидалните водомери и се получава допълнително количество вода.
 • С получения по т. 2.3. коефициент се умножава консумацията по индивидуалните водомери и се получава допълнителното количество вода.

3. На какво се дължи оставащата разлика на общия водомер?

Отговор на този въпрос може да се даде след проверка на всеки конкретен случай.
По принцип могат да се обобщят следните няколко причини:

 • Лошо състояние на вътрешната инсталация /течове по апаратната и вътрешноплощадковата мрежа/.
 • Водочерпни прибори без измервателен уред /чешми в общи помещения, мазета, гаражи и др./
 • Отчитане на консумацията в апартаментите по водомери с параметри на чувствителност извън допустимите по стандарт или такива излязли от употреба.

 


4. Какво се разбира под редовни водомери?

 • водомерът да има пломба БДС и да не е изтекъл срока
 • да е пломбиран входящия холендер на водомера към водопроводната тръба. Водомерите, които не отговарят на изискванията, не се отчитат от служителите на ВиК - Смолян и се приемат за нередовни.

5. Какво съдържа фактурата за вода, издадена на физическо лице?

 • Изписва се, че фактурата е за консумирана вода и номера на документа.
 • Името на абоната и уникалният партиден номер.
 • Адресът по местоживеене на абоната.
 • Старо, ново показание, разход на вода в м3 и отделно се изписват цената на водата, на канала и на пречистването на отделни води за един кубически метър.
 • Под цифрите на показанията се изписват датите на отчет.
 • След стойността на сделката е записан ДДС - 20 % оформя крайната сума за плащане.

6. Кога се начислява служебна консумация?

 • когато водомерът не отговаря на изискванията и връченото предписание не е изпълнено;
 • при неосигуряване на достъп за отчитане на показанията на водомерите;
 • когато водомерът е свален за ремонт.

7. Как и от кого се осъществява демонтажа на водомера за проверка, смяна, ремонт?

 • водомерът може да се демонтира само от длъжностно лице на ВиК - ЕООД.
 • при демонтажа се съставят необходимите документи / протокол за демонтаж и протокол за монтаж/ в два екземпляра, като единия остава за потребителя.

Какво означава ново захранване или ново водопроводно отклонение?

 1. Ново захранване /водопроводно отклонение / се изпълнява, съгласно спазване разпоредбите на Закона за устройството на територия / ЗУТ/, Наредба № 4 от 14.09.2004г. изменена и допълнена през 2012г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на ВиК системи и Общите условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК оператор.
 2.  На основание чл. 12 от Наредба № 4 – Нови водопроводни отклонения се изграждат при условията на глава четвърта от ЗУТ. Присъединяването към водоснабдителната система се извършва последователно чрез:

Предварително проучване и уточняване на техническите условия за присъединяване ;
Сключване на предварителен договор за присъединяване към водоснабдителната система;
Изготвяне на инвестиционен проект
Съгласуване на инвестиционният проект за ново отклонение с „ВиК“ ЕООД Смолян;
Сключване на договор за предоставяне на услугите ВиК;

 1. На основание чл.13 от Наредба № 4 - Присъединяването към водоснабдителната система се извършва въз основа на писмено заявление от възложителя до оператора „ВиК“ ЕООД Смолян за издаване на Предварителен договор по чл. 143, ал.1, т.3 от ЗИТ на ЗУТ / готов формуляр/. Към заявлението е необходимо да се приложат :
 • Ксерокопие на скица на обекта /имота/ с нанесена резолюция на ръководителя на водоснабдителен район /технически ръководител/ за начина и възможността за захранване на обекта.
 • Ксерокопие на виза за проектиране

След издаването на Предварителния договор /разрешението/ за захранване на обекта се изготвя проект част „ВиК“, който се внася в дружеството за съгласуване, на основание чл.12, ал.4 от Наредба № 4 за условията и реда за присъединяване на потребители.

 1. На основание чл.7, ал.4, т.1 от Наредба № 4 – Потребителя осигурява условия за присъединяване, като изгради за своя сметка водомерна шахта, разположена в поземления имот на разстояние до 2 м от уличната регулационна линия или в леснодостъпно помещение, непосредствено след влизането на тръбата в сградата, когато тя отстои на не повече от 5 м от уличната регулационна линия;
 2. На база на одобрен и съгласуван, съгласно ЗУТ проект за водопроводно отклонение се заплаща от възложителя във „ВиК ЕООД Смолян – такса за сключване на окончателен договор / в зависимост от диаметъра на водопроводното отклонение/;
 3. След плащането на тази такса се монтира водомер в изградена от потребителя водомерна шахта, съставя се акт за монтажа му от съответния район, извършва се самото Присъединяване към водопроводната мрежа, и се издава Окончателен договор с номер на партида.