Качество на водата

Качеството на водата в област Смолян се контролира от Централната химико-бактериологична лаборатория на "Водоснабдяване и канализация"- ЕООД, гр. Смолян.

Централната лаборатория контролира 379 бр. водоизточници на територията на областта, от които 12 бр. са шахтови кладенци, 13 бр. речни водохвощания и 354 бр. каптирани извори, водоснабдяващи 131 населени места.

Водата, доставяна до клиентите, се контролира от предварително съгласувани с РИОКОЗ Смолян пунктове за всяко населено място. За целта се изготвя годишна програма за мониторинг, съобразена с Наредба № 9 / 16.03.2001 год. за водата, предназначена за питейно-битови нужди.

През 2006 год. са извършени 462 бр. проби за постоянен и 47 бр. проби за периодичен мониторинг, като е достигната 97,38% стандартност на водата по физико-химични и микробиологични показатели за населените места стопанисвани от " В и К"-ЕООД гр. Смолян.

За да се предотврати вторичното бактериално замърсяване на водата се извършва обеззаразяване с хлор-газ и хлорни реагенти. Обеззаразяването с хлор-газ е автоматично, а с хлорните реагенти се извършва с мембранни дозиращи помпи.
Във водопроводната мрежа на областта се поддържа концентрация на остатъчен хлор 0,3 - 0,4 мг/л. каквото е изискването на Наредба 9.

С изключение на водоснабдяването на гр. Мадан, на всички открити(речни) водохващания, са изградени пречиствателни станции за питейни води. На някои от тях : ПСПВ "Превала"- водоснабдяваща КК Пампорово и Смолян, ПСПВ " Стърница "-водоснабдяваща с. Стърница, с.Давидково, с.Оряховец и Баните, ПСПВ "Конска река"- водаснабдяваща с. Смилян, има лаборатории, които следят пречиствателния ефект на вход и изход на станцията. При несъответствие с нормите на Наредба 9 се вземат необходимите мерки за влизане на показателите в стандарта. На пречиствателните станции, където няма лаборатории, водата се контролира от Централната лаборатория.

В Централната лаборатория в момента се комлектова лаборатория за отпадни води, която ще извършва мониторинг на заустваните в канализационните системи отпадни води, съгласно Наредба № 7 / 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места.

До 2007 год. единствено в К.К. Пампорово е в експлоатация пречиствателна станция за отпадни води, която пречиства отпадните води на курортния комплекс. Станцията е построена през 1984 год. по полска технология. Пречистването е двустъпално- механично и биологично стъпало. Пречистените води се заустват в Бобово дере- поречие на р. Чепеларска. Технологичния процес се следи ит лаборатория към пречиствателната станция и от РИОСВ - Смолян. За сега единствено в К.К.Пампорово е завършен водния цикъл.

Съгласно Директива 91 / 271 на ЕС за населени места над 2000 еквивелент жители е необходимо да се пречистват отпадните води като се изградят пречиствателни станвции за отпадни води до 2014 год. Поради това в градовете Мадан, Златоград и Рудозем се изградиха пречиствателни станции. И трите станции са в експлоатация. Построени са по технология на немската фирма "Винер и Трахт".

Станциите са двустъпални - механично и биологично стъпало. В механичното се отделят едрите частици и мазнините, а в биологичното, чрез микроорганизми, се извършва превръщането на органичната материя в неорганична. Пречистената вода от трите станции се зауства съответно в реките Маданска, Върбица и Арда.

Необходимостта от пречистването на отпадните води се обуславя от факта, че те играят ключова роля в опазването на повърхностните води от замърсяване. Без предварително пречистване на отпадните води реките, в които те се заустват, могат да бъдат сериозно замърсени. Отпадните води са богати на органични вещества и когато се смесят с водния поток, започват да протичат естествени химични и биологични процеси на разграждане на органичните вещества. За тези реакции е необходим кислород и те изразходват наличните количества кислород във водния поток. Това намалява наличието му във водата, което оказва неблагоприятно въздействие върху животинския и растителния свят във водния басейн.

Чрез пречистването на отпадните води се отстраняват много неразтворени органични и неорганични вещества, преди водата да се смеси с водния поток. По този начин се ограничава изчерпването на кислород в съответния воден басейн и се поддържа естественото му състояние.

От декември 2009 г. ПСОВ "Смолян" се експлоатира от "ВиК" ЕООД - Смолян, като се пречистват отпадните води на гр. Смолян и курортно ядро "Райковски ливади". Станцията е проектирана за 55 хил. екв. жители. Водните количества за денонощие са 1400 куб. м./час.