Качество на водата

 

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАЧЕСТВОТО НА ВОДАТА

   „В и К“ ЕООД гр. Смолян  осигурява водоснабдяването на населението с питейна вода на територията на Смолянска област,  като обхваща общините: Смолян, Чепеларе, Девин, Доспат, Борино, Баните, Мадан, Рудозем, Златоград и Неделино.  Дружеството водоснабдява 139 населени места, общият брой на водоизточниците (основни и резервни) е 437 бр.

    Водоснабдяването на населените места към началото на 2024г. се осъществява  от 87 зони водоснабдителни зони (географски очертан район, в рамките на който се добива или разпределя питейна вода с приблизително еднакви качества, доставяна от един или повече водоизточници). Съгласно изискванията на НАРЕДБА № 9 от 16 МАРТ 2001 г. ЗА КАЧЕСТВОТО НА ВОДАТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВИ ЦЕЛИ, тези зони се делят на големи и малки. Големите зони на водоснабдяване с обем на разпределяната вода над 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живеещо население, свързано към водоснабдителната система над 5000 човека, са 7 на брой. Малките зони на водоснабдяване с обем на разпределяната вода под 1000 м3 в денонощие и/или с постоянно живеещо население, свързано към водоснабдителната система под 5000 човека, са 80 на брой, стопанисвани от Дружеството.

    На територията на Смолянска област „ВиК“ ЕООД гр. Смолян експлоатира седем Пречиствателни станции за питейни води, това са:  ПСПВ „Превала“; ПСПВ „Хубча“; ПСПВ „Стърница“; ПСПВ „Пловдивци“; ПСПВ „Бръщен“; ПСПВ „Ягодина“; ПСПВ „Конска река“. В четири от пречиствателните станции има действащи лаборатории, които осъществяват контрол на вход и изход на станцията - ПСПВ „Превала“; ПСПВ „Хубча“; ПСПВ „Стърница“; ПСПВ „Пловдивци“. Дезинфекцията на питейната вода се извършва с биоцидни препарати (хлорни реагенти) от Продуктов тип 5. Във водопроводната мрежа се поддържа концентрация на остатъчен хлор 0,3 - 0,4 мг/л., съгласно изискването на Наредба 9 от 16 март 2001г.

   За изпълнение на изискванията за осигуряване на населението с безопасна и чиста питейна вода, които са регламентирани в българското законодателство от НАРЕДБА № 9 от 16 март 2001г., „ВиК„ ЕООД гр. Смолян извършва непрекъснат мониторинг на качеството на водата, подавана във всички експлоатирани от Дружеството зони на водоснабдяване. Той  се провежда съгласно Програма за мониторинг на питейните води, която регламентира зоните на водоснабдяване, населените места, пунктовете за мониторинг и честотата на наблюдение. Програмата се изготвя ежегодно от „Централна лаборатория за  изпитване на води“ при „ В и К „ ЕООД гр. Смолян, утвърждава се  от управителя на дружеството и се съгласува с директора на  РЗИ Смолян. Целта е да се удостовери, че прилаганите мерки за контролиране на рисковете за човешкото здраве по цялата водоснабдителна система – от водосборния басейн през водовземането, пречистването и съхранението до разпределението действат ефективно и водата, доставяна чрез водоснабдителната мрежа, е безопасна и чиста. Вземането на проби и анализа на питейната вода се извършва от лаборатории за изпитване, акредитирани съгласно БДС EN ISO/IEC 17025, с прилагане на методи за изпитване и пробовземане, отговарящи на изискванията на Приложение № 3 към чл. 9, ал.13 на Наредба № 9 от 16 март 2001г.

    Част от мониторинга се извършва от „Централна лаборатория за  изпитване на води“, притежаваща сертификат за акредитация съгласно БДС ЕN ISO/IEC 17025:2018 за лаборатория за изпитване, издаден  от ИА  БСА с  рег. № 151  ЛИ/ 22.12.2021 г., валиден до 22.12.2025 г.  и  Заповед за акредитация  № А 826 /22.12.2021 г. на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“. В обхвата на акредитация влизат следните показатели за питейни води: активна реакция, амониеви йони, нитрити, нитрати, електропроводимост, обща твърдост, калций, магнезий, желязо, цинк, мед, олово, манган, флуориди, хром ществалентен, общ хлор, цианиди, алуминий, фосфати, сулфати, хлориди, окисляемост, брой ентерококи, брой колиформени бактерии ешерихия коли, брой на жизненоспособните микроорганизми. Изпитванията по показатели извън обхвата на лабораторията, дружеството възлага на външни лаборатории акредитирани съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2018.

      За  2023г. в офис 1 „Питейни води“ съгласно мониторинговата програма са:

• изпитани са 364 бр. проби по физикохимични показатели, няма нестандартни проби и процента на стандартност за цялата година е 100 %.

• изпитани са 364 бр. проби по микробиологични показатели като 8 броя са неотговарящи и процента на стандартност е 97,80 %.

ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ МОНИТОРИНГ НА ПИТЕЙНАТА ВОДА за I-во тримесечие на  2024 г.

Справка за качеството на питейната вода в р-н Смолян

Справка за качеството на питейната вода в р-н Арда

Справка за качеството на питейната вода в р-н Баните

Справка за качеството на питейната вода в р-н Девин

Справка за качеството на питейната вода в р-н Доспат

Справка за качеството на питейната вода в р-н Златоград

Справка за качеството на питейната вода в р-н Мадан

Справка за качеството на питейната вода в р-н Неделино

Справка за качеството на питейната вода в р-н Превала

Справка за качеството на питейната вода в р-н Рудозем

Справка за качеството на питейната вода в р-н Хубча

Справка за качеството на питейната вода в р-н Чепеларе

ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ МОНИТОРИНГ НА ПИТЕЙНАТА ВОДА ЗА 2023г.

Справка за качеството на питейната вода в р-н Смолян

Справка за качеството на питейната вода в р-н Арда

Справка за качеството на питейната вода в р-н Баните

Справка за качеството на питейната вода в р-н Девин

Справка за качеството на питейната вода в р-н Доспат

Справка за качеството на питейната вода в р-н Златоград

Справка за качеството на питейната вода в р-н Мадан

Справка за качеството на питейната вода в р-н Неделино

Справка за качеството на питейната вода в р-н Превала

Справка за качеството на питейната вода в р-н Рудозем

Справка за качеството на питейната вода в р-н Хубча

Справка за качеството на питейната вода в р-н Чепеларе