№ 530 - Публично състезание

 Предмет: Упражняване на авторски надзор при строително-монтажни работи на обект: „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“ съгласно договорните условия на ФИДИК – червена книга“.

Становище от АОП - дата на публикуване 31.01.2020 год.

Решение - дата на публикуване 31.01.2020 год.

Обявление - дата на публикуване 31.01.2020 год.

Условия - дата на публикуване 31.01.2020 год.

Образци - дата на публикуване 31.01.2020 год.

Техническа спецификация - дата на публикуване 31.01.2020 год.

Проекто-договор - дата на публикуване 31.01.2020 год.

Договор със строителя - дата на публикуване 31.01.2020 год.

Работен проект  - дата на публикуване 31.01.2020 год.

Допълнение към Работен проект - дата на публикуване 31.01.2020 год.

Съобщение за отваряне на ценови предложения - дата на публикуване 04.03.2020 год.

Протокол 1 - дата на публикуване 17.03.2020 год.

Протокол 2 - дата на публикуване 17.03.2020 год.

Решение - дата на публикуване 17.03.2020 год.

Договор - дата на публикуване 22.05.2020 год.

Техническо предложение - дата на публикуване 22.05.2020 год.

Ценово предложение - дата на публикуване 22.05.2020 год.