Събиране на оферти с обява чл.20 ал.3 от ЗОП

 Предмет: "Доставка на 3 (три) броя фабрично нови и оборудвани, неупотребявани автомобили 4+1 места, N1 хомологация необходими за нуждите на "ВиК" ЕООД гр.Смолян"

Заповед - дата на публикуване 08.08.2017 год.

Обява - дата на публикуване 08.08.2017 год.

Информация за публикуване в профила на купувача - дата на публикуване 08.08.2017 год.

Условия - дата на публикуване 08.08.2017 год.

Техническа спецификация - дата на публикуване 08.08.2017 год.

Указания за попълване на ЕЕДОП - дата на публикуване 08.08.2017 год.

ЕЕДОП - дата на публикуване 08.08.2017 год.

Заповед за удължаване на срока - дата на публикуване 15.08.2017 год,

Информация за публикуване в профила на купувача - дата на публикуване 15.08.2017 год,

Протокол - дата на публикуване 25.08.2017 год. 

Решение - дата на публикуване 25.08.2017 год. 

Сключен договор - дата на публикуване 13.09.2017 год.

Приложение 1       Приложение 2           Приложение 3           Приложение 4