Обществена поръчка по чл.20 ал.3 от ЗОП

 Предмет: "Доставка на нови, неупотребявани летни и зимни автомобилни гуми за автомобилния парк на "ВиК" ЕООД гр.Смолян и извършване на услуги по демонтаж, монтаж и ремонт на автомобилни гуми"

Заповед - дата на публикуване 14.09.2017 год.

Обява - дата на публикуване 14.09.2017 год.

Информация - дата на публикуване 14.09.2017 год.

Условия - дата на публикуване 14.09.2017 год.

Техническа спецификация - дата на публикуване 14.09.2017 год.

Приложение - Техническо предложение - дата на публикуване 14.09.2017 год.

Приложение - Ценово предложение - дата на публикуване 14.09.2017 год. 

ЕЕДОП - дата на публикуване 14.09.2017 год.

Указания за попълване на ЕЕДОП - дата на публикуване 14.09.2017 год.

Съобщение за отваряне на оферти:  на 25.09.2017 год. от 9.00 часа ще бъдат отворени офертите в кабинета на зам.управителя (етаж втори) - гр.Смолян ул.П.Р.Славейков 2.

Протокол - дата на публикуване 05.10.2017 год.

Договор за доставка - дата на публикуване 30.10.2017 год.