№ 445 - Открита процедура

Предмет: „Оценка за съответствие на инвестиционни проекти, осъществяване на строителен надзор и упражняване функциите на инженер по ФИДИК – жълта книга за обекти, включени в проект: „Интегриран воден проект на агломерация Смолян“ по четири обособени позиции:

Обособена позиция № 1 „Оценка за съответствие на инвестиционния проект, осъществяване на строителен надзор и упражняване функциите на инженер по ФИДИК – жълта книга за обект: „Реконструкция и доизграждане на вътрешната ВиК мрежа на гр. Смолян“

Обособена позиция № 2 „Оценка за съответствие на инвестиционния проект, осъществяване на строителен надзор и упражняване функциите на инженер по ФИДИК – жълта книга за обект: „Реконструкция на главен градски събирателен колектор”

Обособена позиция № 3 „Оценка за съответствие на инвестиционния проект, осъществяване на строителен надзор и упражняване функциите на инженер по ФИДИК – жълта книга за обект: „Доизграждане на третичното пречистване (отстраняване на фосфор) към ПСОВ Смолян“

Обособена позиция № 4 „Оценка за съответствие на инвестиционния проект, осъществяване на строителен надзор и упражняване функциите на инженер по ФИДИК – жълта книга за обект: „Модернизация на ПСПВ „Хубча“ и ПСПВ „Превала”, чрез подмяна на спирателни кранове с електро задвижка към бързи филтри и управлението им“ .
  

 Решение - дата на публикуване 05.03.2019 год.

Обявление - дата на публикуване 05.03.2019 год. 

Условия - дата на публикуване 05.03.2019 год.

Образци - дата на публикуване 05.03.2019 год. 

Приложение № 1.1 - дата на публикуване 05.03.2019 год. 

Приложение № 1.2 - дата на публикуване 05.03.2019 год. 

Приложение № 1.3 - дата на публикуване 05.03.2019 год. 

Приложение № 1.4 - дата на публикуване 05.03.2019 год. 

Приложение № 2 - дата на публикуване 21.02.2019 год. 

Приложение № 3 - дата на публикуване 21.02.2019 год. 

Разяснение - дата на публикуване 25.03.2019 год.

Разяснение 2 - дата на публикуване 01.04.2019 год.

Протокол 1 - дата на публикуване 03.07.2019 год.

Съобщение - дата на публикуване 05.12.2019 год.

Протокол 2 - дата на публикуване 16.12.2019 год.

Протокол 3 - дата на публикуване 16.12.2019 год.

Протокол 4 - дата на публикуване 16.12.2019 год.

Протокол 5 - дата на публикуване 16.12.2019 год.

Доклад - дата на публикуване 16.12.2019 год.

Решение - дата на публикуване 16.12.2019 год.

Договор Обособена позиция №1 - дата на публикуване 05.02.2020 год.

Техническо предложение Обособена позиция № 1 - дата на публикуване 05.02.2020 год.

Ценово предложение Обособена позиция № 1 - дата на публикуване 05.02.23020 год.

Договор Обособена позиция №2 - дата на публикуване 05.02.2020 год.

Техническо предложение Обособена позиция № 2 - дата на публикуване 05.02.2020 год.

Ценово предложение Обособена позиция № 2 - дата на публикуване 05.02.23020 год.

Договор Обособена позиция №3 - дата на публикуване 05.02.2020 год.

Техническо предложение Обособена позиция № 3 - дата на публикуване 05.02.2020 год.

Ценово предложение Обособена позиция № 3 - дата на публикуване 05.02.23020 год.

Договор Обособена позиция №4 - дата на публикуване 05.02.2020 год.

Техническо предложение Обособена позиция № 4 - дата на публикуване 05.02.2020 год.

Ценово предложение Обособена позиция № 4 - дата на публикуване 05.02.23020 год.