№ 460 - Открита процедура

Предмет: „Инженеринг, съгласно договорните условия на ФИДИК – жълта книга на обекти, включени в проект: „Интегриран воден проект на агломерация Смолян“ по две обособени позиции:

Обособена позиция № 1 „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешната ВиК мрежа на гр. Смолян” съгласно договорните условия на ФИДИК – жълта книга”

Обособена позиция № 2 „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Реконструкция на главен градски събирателен колектор” съгласно договорните условия на ФИДИК – жълта книга”

Решение - дата на публикуване 11.04.2019 год.

Обявление - дата на публикуване 11.04.2019 год.

Условия - дата на публикуване 11.04.2019 год.

Образци - дата на публикуване 11.04.2019 год.

Приложение № 1.1 - дата на публикуване 11.04.2019 год.

Приложение № 1.2 - дата на публикуване 11.04.2019 год.

Приложение № 2 - дата на публикуване 11.04.2019 год.

Идеен Проект част 1 и  част 2  - дата на публикуване 11.04.2019 год.

ЗAБЕЛЕЖКА: Файловете са архивирани с WinRAR 5.60 beta1 (32-bit)

Разяснение - дата на публикуване 20.05.2019 год.

Разяснение 2 - дата на публикуване 23.05.2019 год. 

Съобщение - дата на публикуване 31.05.2019 год.

Информация по производство по обжалване - дата на публикуване 31.05.2019 год.

Възобновяване на обществена поръчка - дата на публикуване 10.07.2019 год.

Протокол 1 - дата на публикуване 01.10.2019 год.

Съобщение - дата на публикуване 22.11.2019 год. 

Съобщение за отлагане на обявеното публично заседание за отваряне на ценовите предложения - дата на публикуване 27.11.2019 год.

Ново съобщение - дата на публикуване 16.12.2019 год

Протокол 2 - дата на публикуване 20.12.2019 год.

Протокол 3 - дата на публикуване 20.12.2019 год.

Доклад - дата на публикуване 20.12.2019 год.

Решение - дата на публикуване 20.12.2019 год.

Договор Обособена позиция № 1 - дата на публикуване 30.01.2020 год.

Техническо предложение Обособена позииция № 1- дата на публикуване 30.01.2020 год.

Ценово предложение  Обособена позиция № 1 - дата на публикуване 30.01.2020 год.

Договор Обособена позиция № 2 - дата на публикуване 09.03.2020 год.

Техническо предложение Обособена позиция № 2 - дата на публикуване 09.03.2020 год.

Ценово предложение Обособена позиция № 2 - дата на публикуване 09.03.2020 год.